Tiesiskais regulējums divu viena dzimuma personu attiecībām.

Izstrādājusi Mozaīkas darba grupa.

Pilna versija pieejama mozaika.lv.

Situācija Latvijā. Zemāk norādītas būtiskākās problēmas, kuras geju un lesbiešu pāriem, kā arī valstij var rasties tāpēc, ka Latvijā viena dzimuma partneru attiecībām nav nekāda normatīvā regulējuma.

• Procesuālās tiesības
Personai neatkarīgi no tās procesuālā statusa ir gan krimināl-, gan civil-, gan administratīvi procesuālas tiesības neliecināt pret sev tuviem radiniekiem. Tātad, viena dzimuma partneriem šādas tiesības tiek liegtas.


• Krimināltiesības un kriminālprocess
Ir daudzas krimināltiesiskas un kriminālprocesuālas normas, kuras nav piemērojamas attiecībā uz viena dzimuma pāriem. Daži piemēri:
– Tikai radinieks var tikt atzīts par cietušo, ja sākotnējais cietušais ir miris;
– Par nozieguma izdarītāja vai līdzdalībnieka, kā arī nozieguma izdarīšanas rīku un līdzekļu, nozieguma pēdu vai noziedzīgā kārtā iegūtu priekšmetu iepriekš neapsolītu slēpšanu un neziņošanu neatbild noziegumu izdarījušās personas saderinātais, laulātais, vecāki, bērni, brāļi un māsas, vecvecāki un mazbērni. No tā izriet, ka noziegumu izdarījušo personu tā paša dzimuma partneri līdzīgās situācijās tiks saukti pie kriminālatbildības par iepriekš neapsolīto slēpšanu un neziņošanu;
– Par atteikšanos dot liecību no kriminālatbildības atbrīvojami apsūdzētā vai tiesājamā saderinātais, laulātais, vecāki, bērni, brāļi un māsas, vecvecāki un mazbērni. No tā izriet, ka apsūdzēto vai tiesājamo personu tā paša dzimuma partneri tiks saukti pie kriminālatbildības par atteikšanos sniegt liecību pret saviem partneriem.

• Mantojuma tiesības
Civillikums izšķir trīs mantošanas veidus: likumisko, testamentāro un līgumisko.
Viena dzimuma partneriem attiecībā vienam pret otru nav nekādu likumisko mantojuma tiesību. Ja noslēgts mantojuma līgums vai atstāts testaments, neatraidāmajiem mantiniekiem tos ir iespējams apstrīdēt un pretendēt uz neatņemamo mantojuma daļu. Neatraidāmie mantinieki ir laulātais un lejupējie, bet, ja tādu nav, tad tuvākās pakāpes augšupējie – māte un tēvs. Neatņemamā mantojuma daļa ir puse no tās mantojuma daļas vērtības, ko mantinieks mantotu pēc likuma. Tas nozīmē, ka neatņemamā daļa var sastādīt pat pusi no atstātā mantojuma.
No minētā izriet, ka tā paša dzimuma partneris var nesaņemt visu īpašumu, neskatoties uz to, ka tas būtu noteikts testamentā vai mantojuma līgumā. Tāpat partnerim nav tiesību apstrīdēt testamentu vai mantojuma līgumu, ja viņš tajā nav iekļauts.

• Īre un dzīvesvietas deklarēšana
Saskaņā ar likumu “Par dzīvojamo telpu īri” īrniekam ir tiesības iemitināt viņa īrētajā dzīvojamajā telpā savus ģimenes locekļus, ja par to rakstveidā informēts izīrētājs. Citu personu, tātad arī sava dzimuma partnera, iemitināšanai īrnieka īrētajā dzīvojamajā telpā nepieciešama izīrētāja piekrišana.
Saskaņā ar Dzīvesvietas deklarēšanas likumu personai ir tiesisks pamats apmesties uz dzīvi noteiktā nekustamā īpašumā, ja tai pieder šis nekustamais īpašums, attiecībā uz to ir noslēgts īres vai nomas līgums vai šī īpašuma lietošanas tiesības tā ieguvusi uz laulības, radniecības, svainības vai cita likumiska vai līgumiska pamata. Ja viens partneris īrē dzīvojamo telpu, bet izīrētājs nedod savu piekrišanu otra partnera iemitināšanai konkrētajā dzīvojamajā telpā un pirmajam nav tiesību nodot šo telpu apakšnomā, tad veidojas situācija, ka otram partnerim nav tiesiska pamata ne apmesties šajā dzīvojamajā telpā, ne deklarēt tajā savu dzīvesvietu.

• Ārstniecība
Ārstniecības likums paredz, ka pacientam ir tiesības pilnībā vai daļēji atteikties no piedāvātās izmeklēšanas vai ārstēšanas, to apliecinot ar parakstu. Gadījumos, kad pacients ir persona, kura veselības stāvokļa dēļ nespēj apzināties savas rīcības sekas, šīs tiesības un atbildība par pieņemto lēmumu ir pacienta ģimenes locekļiem, bet, ja tādu nav, tuvākajiem radiniekiem vai likumīgajiem pārstāvjiem. Pacienta tā paša dzimuma partnera viedoklis šādos gadījumos nav ņemams vērā. Līdzīgs personu loks, kas izslēdz viena dzimuma partnerus, tiek noteikts attiecībā uz gadījumiem, kad vilcināšanās apdraud pacienta dzīvību.
Tuvākajiem piederīgajiem (vecākiem, pilngadīgiem bērniem, brāļiem, māsām) ir tiesības informēt ārstniecības iestādi par personas dzīves laikā izteikto vēlmi, vai viņa ķermeni, orgānus un audus drīkst vai nedrīkst izmantot pēc nāves. Viena dzimuma partneriem šādas tiesības tiek liegtas, jo tie netiek atzīti par tuvākajiem piederīgajiem.

• Nodokļu atvieglojumi
Saskaņā ar likumu “Par iedzīvotāju ienākuma nodokli” gadījumā, ja viens no laulātajiem partneriem nestrādā, strādājošajam partnerim pienākas atvieglojumi nodokļu maksājumos. Gadījumā, ja viens partneris viena dzimuma pārī nestrādā, strādājošais partneris nevar likumīgi pretendēt uz šādu nodokļu atvieglojumu.

• Adopcija
Viena dzimuma partnerim nav iespējas adoptēt otra partnera bērnus un līdz ar to pilnvērtīgi pildīt vecāku pienākumus un izmantot vecāku tiesības.

• Tiesības uz apgādnieka zaudējuma pensiju
Tiesības uz apgādnieka zaudējuma pensiju, ja apgādnieks ir bijis apdrošinātā persona, ir viņa ģimenes locekļiem neatkarīgi no apgādnieka nāves cēloņa. Tāpat tas ir gadījumā, ja apgādnieka nāves cēlonis ir nelaimes gadījums darbā vai arodslimība. Saskaņā ar pašreizējo tiesisko regulējumu viena dzimuma partneri netiek uzskatīti par ģimenes locekļiem.

• Imigrācijas un uzturēšanās tiesības
Uzturēšanās atļauju Latvijas Republikā sakarā ar ģimenes apvienošanu var saņemt Latvijas pilsoņa, Latvijas nepilsoņa vai pastāvīgās uzturēšanās atļauju saņēmuša ārzemnieka laulātais. Saskaņā ar Patvēruma likumu bēglim un personai, kurai piešķirts alternatīvais statuss, ir tiesības uz ģimenes atkalapvienošanu. Par ģimenes locekli, cita starpā, tiek uzskatīts laulātais.
Saskaņā ar pašreizējo tiesisko regulējumu laulības, kas noslēgtas ārvalstīs starp viena dzimuma personām, netiek atzītas Latvijā. Tādējādi ārvalstīs likumīgi noslēgtas viendzimuma laulības nav pietiekams pamats, lai izmantotu Latvijas likumos noteiktās tiesības uz ģimenes apvienošanu.

• Brīvības atņemšanas iestāžu apmeklēšana un sarakste starp notiesātajām personām
Saskaņā ar Latvijas Sodu izpildes kodeksu notiesātajiem ir atļauti divi satikšanās veidi: īslaicīgas satikšanās uz laiku līdz 2 stundām un ilgstošas satikšanās uz laiku no 6 līdz 48 stundām. Īslaicīgās satikšanās ir atļautas ar notiesātās personas radiniekiem un citām personām brīvības atņemšanas iestādes pārstāvja klātbūtnē. Savukārt ilgstošās satikšanās ir atļautas tikai ar tuviem radiniekiem. Par tuviem radiniekiem tiek uzskatīti vecāki, bērni, adoptētāji, brāļi un māsas, vecvecāki un laulātais. Viena dzimuma partnerim nav automātisku tiesību uz ilgstošu satikšanos ar savu partneri, kas atrodas brīvības atņemšanas iestādē. Tikai gadījumā, ja notiesātajai personai nav tuvu radinieku vai tie viņu neapmeklē, ar brīvības atņemšanas iestādes administrācijas lēmumu ilgstošas satikšanās var atļaut arī ar citiem radiniekiem vai citām personām. Kā redzams, pastāvošo priekšnosacījumu izpilde tam, lai notiesātās lesbietes vai geja partnerim/partnerei būtu iespēja uz ilgāku laiku un privāti satikties ar savu partneri, ir gandrīz neiespējama.
Latvijas Sodu izpildes kodekss arī nosaka, ka sarakste starp notiesātajām personām brīvības atņemšanas vietās ir aizliegta, ja tās nav radinieki. Ja abi viena dzimuma partneri atrodas brīvības atņemšanas vietās, viņiem nav tiesību sarakstīties.

• Interešu konfliktu novēršana valsts amatpersonu darbībā
Ņemot vērā, ka saskaņā ar normatīvajiem aktiem viendzimuma partneri nav radinieki, viegli var rasties interešu konflikta situācijas valsts amatpersonu darbībā. Piemēram, iespējama situācija, kad viens partneris ir publiskā iepirkuma komisijas loceklis, bet otrs – pretendenta pārstāvis konkursā.

Atbildēt

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com logotips

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Mainīt )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Mainīt )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Mainīt )

Connecting to %s