Mozaīkas vēstule O. Kastēnam

Atklāta vēstule par homoseksuālu un biseksuālu cilvēku izslēgšanu no sabiedrības integrācijas politikas Latvijā2008. gada 17. aprīlī

Īpašu uzdevumu ministram sabiedrības integrācijas lietās O. Kastēnam
LR Ministru prezidentam I. Godmanim
Latvijas Valsts prezidentam V. Zatleram

Pēdējo nedēļu notikumi saistībā ar Valsts programmas „Nacionālā programma iecietības veicināšanai 2009.-2013.” izstrādi vairs neļauj klusēt par liekulīgo valsts sabiedrības integrācijas politikas īstenošanu, no kuras konsekventi tiek izslēgta viena sabiedrības grupa – homoseksuāli un biseksuāli orientēti cilvēki. Ja vēl nesen izslēgšana notika slēpti, tad šobrīd ministrs O. Kastēns savu nostāju pauž atklāti un nicinoši gan vārdos, gan darbos. Uzskatām, ka šī ir apzināta LPP/LC politika, kura tikusi realizēta jau kopš 2006. gada Saeimas vēlēšanu kampaņas. Ironiski, ka tieši sabiedrības iecietības veicināšanas lietas ir uzticētas ministram, kas pārstāv Latvijas visneiecietīgāko politisko partiju. Uzskatām, ka šāda politiskā stratēģija ir bīstama, jo tā šķeļ sabiedrību, veicina dažāda veida naida izpausmes un galu galā vēl vairāk attīsta cilvēkos neticību valsts politiskajai varai.

Eiropas Vienādu iespēju gads visiem

2007. gads Eiropas Savienībā tika aizvadīts kā Vienādu iespēju gads visiem. Tā mērķis bija vairot Eiropas Savienības iedzīvotāju informētību par viņu tiesībām uz vienlīdzīgu izturēšanos un uz dzīvi bez diskriminācijas. Šī gada laikā īpašs uzsvars tika likts uz visiem diskriminācijas pamatiem un visām pazīmēm, pēc kurām kāda cilvēku grupa vai indivīdi var tikt diskriminēti vai izjust nevienlīdzīgu attieksmi pret sevi, proti, vecums, dzimums, etniskā izcelsme, reliģiskā piederība invaliditāte, kā arī seksuālā orientācija. Šis gads tikai izgaismoja procesus, kuriem jānotiek nepārtraukti – ne tikai Vienādu iespēju gada visiem ietvaros, bet arī pirms tā un pēc tam – jebkurā demokrātiskā valstī. Šis gads katrai Eiropas Savienības dalībvalstij deva iespēju palūkoties uz savu pretdiskriminācijas politiku un skaidri apzināt tās sabiedrības grupas, kas nekad nav tikušas iekļautas kopējā valsts pretdiskriminācijas stratēģijā.
Lesbiešu, geju, biseksuāļu, transpersonu un viņu draugu apvienība „Mozaīka” (turpmāk- Mozaīka) ar Īpašu uzdevumu ministra sabiedrības integrācijas lietās sekretariāta (turpmāk – ĪUMSILS) administrēto Eiropas Savienības finansējumu Vienādu iespēju gada visiem ietvaros realizēja jauniešu teātra izrāžu ciklu par neiecietību mūsdienu Latvijā, tādējādi aktīvi iesaistoties Vienādu iespēju gada visiem norisē. Izrādes sastāvēja no vairākām īslugām, kurās tika atspoguļotas situācijas, ar kurām jāsastopas visbiežāk diskriminētajām sabiedrības grupām, tai skaitā homoseksuāliem cilvēkiem.
ĪUMSILS divas reizes pieprasīja Mozaīkai mainīt tās īslugas saturu, kura atspoguļoja diskrimināciju pret homoseksuāliem cilvēkiem. Acīmredzot sākotnēji tā neatbilda O. Kastēna politiskajam uzstādījumam attiecībā uz homoseksuāliem cilvēkiem. Uzskatām ĪUMSILS rīcību par cenzūru – klaju iejaukšanos vārda brīvībā.
Neskatoties uz to, ka Mozaīka piedalījās Vienādu iespēju gada visiem norisē un ir vienīgā funkcionējošā homoseksuālu un biseksuālu cilvēku interešu aizstāvības organizācija Latvijā, ĪUMSILS Mozaīku neuzaicināja uz konferenci „Vienādas iespējas VISIEM – valsts un sabiedrības loma”, kuru ĪUMSILS sadarbībā ar Eiropas Komisiju rīkoja 2007. gada 14. novembrī. Kā ĪUMSILS norāda savā 2007. gada 12. novembra paziņojumā plašsaziņas līdzekļiem, konferences mērķis bija „apkopot Eiropas Vienādu iespēju gada visiem rezultātus Latvijā, uzsverot sabiedrības un valsts sadarbības lomu, nodrošinot vienlīdzīgu izturēšanos pret visiem un dzīvi bez diskriminācijas”.
Eiropas Komisijas Nodarbinātības, sociālo lietu un vienādu iespēju ģenerāldirektorāta Eiropas Vienādu iespēju gada visiem pasākumu koordinatore Katrīna Manjāna (Catherine Magnant) ieradās Latvijā jau 2007. gada 13. novembrī, lai pēc savas iniciatīvas satiktu Mozaīkas pārstāvjus un noskaidrotu Mozaīkas viedokli par Vienādu iespēju gada visiem norisi Latvijā. Viņa bija ļoti pārsteigta par to, ka ĪUMSILS Mozaīku ne tikai nav uzaicinājis runāt konferencē par gada ietvaros īstenoto projektu, kā to bija iespēja darīt pārējo diskriminācijas pamatu pārstāvju organizācijām, bet nav uzaicinājis Mozaīku uz konferenci vispār. Vēlāk ĪUMSILS informēja Mozaīku, ka uzaicinājums uz konferenci nav nosūtīts, jo tā rīcībā neesot bijusi Mozaīkas kontaktinformācija.
Pēc ĪUMSILS pārstāvju tikšanās ar K. Manjānu 2007. gada 13. novembra vakarā tiem nekavējoties „atradās” Mozaīkas pārstāvju kontaktinformācija, un Mozaīka tika aicināta uz konferenci.
Kad konferencē pēc pirmās paneļdiskusijas, kurā piedalījās NVO, kas īstenoja projektus Vienādu iespēju gada visiem ietvaros (izņemot Mozaīku), ĪUMSILS pārstāvei K. Gaugerei tika uzdots jautājums, kāpēc šajā paneļdiskusijā netika aicināta piedalīties Mozaīka, viņa atbildēja, ka tad paneļdiskusija neiekļautos tai paredzētajā laika limitā. Pēc paneļdiskusijas K. Gaugere Mozaīkas pārstāvei E. Gošai gan skaidri norādīja, ka Mozaīka netika aicināta piedalīties politiskā uzstādījuma dēļ.
Turklāt K. Manjāna bija pārsteigta par to, ka ĪUMSILS neuzaicināja Mozaīku arī uz Vienādu iespēju gada visiem noslēguma konferenci Lisabonā 2007. gada 19. – 20. novembrī, kurā tika izvērtēti Vienādu iespēju gada visiem aktivitāšu rezultāti un analizēti sasniegtie un nesasniegtie mērķi. Pāris stundu laikā pēc tam, kad 2007. gada 13. novembrī K. Manjāna to uzzināja, Mozaīku uz šo konferenci uzaicināja Eiropas Komisija. Tā bija skaidra un nepārprotama norāde uz to, ka Vienādu iespēju gads visiem bija vērsts uz visiem, nevis tikai tiem, kas patīk O. Kastēnam.
Kā Lisabonas konferencē norādīja Eiropas Komisijas Nodarbinātības, sociālo lietu un vienādu iespēju ģenerāldirektorāta ģenerāldirektors Nikolaus G. van der Pas, tiklīdz mūsos dzimst diskriminācijas pazīmes pret jelkādu sabiedrības grupu, mēs visi esam apdraudēti, jo mūsu fundamentālās tiesības nav dalītas sabiedrības grupās – tās piemīt visiem vai nepiemīt nevienam.
Eiropas Komisija uzskatīja, ka Lisabonas konferencē jānodrošina visu sešu diskriminēto sabiedrības grupu pārstāvju dalība no katras valsts. Tomēr, starp sešiem diskriminācijas pamatiem – vecuma, dzimuma, seksuālās orientācijas, etniskās izcelsmes, reliģiskās piederības un invaliditātes – tieši diskriminācija uz seksuālās orientācijas pamata netika uzskatīta par pietiekami nozīmīgu diskriminācijas veidu Vienādu iespēju gadā visiem Latvijā.
2008. gada 14. decembrī Rīgas centrālajā dzelzceļa stacijā notika Vienādu iespēju gada visiem noslēguma pasākums. Tā laikā un pēc tā stacijā atradās ar Eiropas Savienības finansējumu izgatavoti informatīvi materiāli par Vienādu iespēju gadu visiem, par diskriminācijas pamatiem, dažādību un citiem saistītiem jautājumiem. Diskriminācijas pamatu uzskaitījumā seksuālā orientācija nebija minēta. Seksuālā orientācija ir viens no Eiropas Savienībā aizliegtajiem diskriminācijas pamatiem, kas ir minēts gan Eiropas Kopienas dibināšanas līguma konsolidētās versijas 13. pantā, gan Pamattiesību hartā, kura kļūs juridiski saistoša līdz ar Lisabonas līguma ratifikāciju. Uzskatām, ka, ja O. Kastēns seksuālo orientāciju neuzskata par diskriminācijas pamatu, viņš neatbilst savam amatam.

Valsts programma „Nacionālā programma iecietības veicināšanai 2009.-2013.”

2008. gada martā pēc ilgāka pārtraukuma aktualizējās Valsts programmas „Nacionālā programma iecietības veicināšanai 2009.-2013.” (turpmāk – Programma) izstrāde. Programmas darba grupā piedalījās ĪUMSILS pārstāvji, dažu valsts pārvaldes iestāžu pārstāvji un tikai divu nevalstisko organizāciju – Latvijas Cilvēktiesību centra un Latvijas Evaņģēliskās alianses – pārstāvji. Latvijas Cilvēktiesību centra kā vadošās Latvijas cilvēktiesību NVO piesaistīšana ir skaidri pamatojama, taču nav skaidrības par to, kāpēc tieši Latvijas Evaņģēliskā alianse un neviena cita NVO tika aicināta piedalīties darba grupā.
2008. gada 26. martā ĪUMSILS rīkoja tikšanos ar NVO, lai apspriestu Programmas projektu. Tikai pēc Latvijas Cilvēktiesību centra pārstāves darba grupā paustā viedokļa, ka uz tikšanos jāaicina dažādu diskriminācijas pamatu pārstāvju organizācijas, tai skaitā Mozaīka, uz šo tikšanos tikām uzaicināti. Kā uzzinājām no O. Kastēna teiktā 2008. gada 13. aprīļa raidījumā „De facto”, viņš par šo tikšanos neko nav zinājis pat intervijas tapšanas brīdī. Tātad, O. Kastēns ne tikai neuzskatīja par vajadzīgu Programmu apspriest ar NVO, viņš pat nezināja, ka ĪUMSILS tādu 26. martā organizēja. Nav brīnums, kāpēc nekas no tā, kas tika pārrunāts 26. marta tikšanās ar NVO laikā, Programmas projektā netika iekļauts.
O. Kastēns gan atrada laiku, lai tajā pašā dienā, 26. martā, īsi pēc ĪUMSILS pārstāvju tikšanās ar NVO, tiktos ar baznīcu pārstāvjiem un Saeimas Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijas priekšsēdētāju J. Šmitu. Tieši tās lietas, kuru nepieciešamību Programmā uzsvēra NVO, baznīcu pārstāvji no Programmas izsvītroja. Būtiskākā no tām – pazīmju uzskaitījums, kuru dēļ var izpausties neiecietība un diskriminācija. O. Kastēna piedāvājums Programmā neminēt pazīmes diemžēl ir skaidrojams nevis ar to, ka viņš tiešām vēlētos Latvijā izveidot iekļaujošu sabiedrību, kurā katrs sabiedrības loceklis tiek novērtēts un cienīts, bet gan tādēļ, lai izslēgtu no Programmas aktivitātēm vienu konkrētu sabiedrības grupu – homoseksuālus un biseksuālus cilvēkus.
Kā zināms, tieši baznīcu pārstāvji un J. Šmits ir tie, kas visaktīvāk vēlas ierobežot homoseksuālu cilvēku Satversmē un Latvijai saistošos starptautiskos tiesību aktos noteiktās tiesības. J. Šmits homoseksualitāti ir saucis par „nāves kultūru”, atklāti aicinājis liegt gejiem un lesbietēm viņu pamattiesību īstenošanu, skaļi un rupji iestājies pret grozījumiem Darba likumā un citādi paudis savu vēlmi pilnībā izslēgt homoseksuālus cilvēkus no publiskās telpas.
Arī J. Pujats un J. Vanags atklāti ir aicinājuši gejus un lesbietes izslēgt no publiskās telpas. Bez tam J. Pujats gan savos dievkalpojumos, gan plašsaziņas līdzekļos konsekventi izplata klajus melus ar nolūku demonizēt un marginalizēt homoseksuālus cilvēkus.
Baznīcu pārstāvjiem nav nekādas saistības ar Programmas saturu, izņemot attiecībā uz reliģiju kā vienu no neiecietības pazīmēm, tāpēc nav nekāda pamatojuma tam, lai baznīcu pārstāvji ietekmētu Programmas veidošanu citos aspektos. Tas nav pieļaujams arī tāpēc, ka augstāk minētās personas atklāti iestājas par vienas grupas, pret kuru tiek vērsta neiecietība, izslēgšanu no dalības Latvijas sabiedriskajā un politiskajā dzīvē.
ĪUMSILS pārstāvji nākamajā darba grupas tikšanās reizē pēc O. Kastēna tikšanās ar baznīcu pārstāvjiem arī neslēpa to, ka seksuālās orientācijas kā neiecietības pazīmes iekļaušanu baznīcu pārstāvji un O. Kastēns uzskatītu par „homoseksualitātes propagandu”.
Tieši LPP un baznīcas pārstāvju spiediena dēļ seksuālā orientācija netika iekļauta iepriekšējā Valsts programmā „Nacionālā programma iecietības veicināšanai 2005. – 2009.”, tāpēc ir skaidrs, ka arī šobrīd baznīcas pārstāvji tiek pieaicināti ar mērķi veikt darbības, lai seksuālā orientācija Programmā neparādītos.
2008. gada 10. aprīlī ĪUMSILS izplatīja informāciju plašsaziņas līdzekļiem, kurā minēta patiesībai neatbilstoša informācija. Tajā norādīts, ka „programmas apspriešanas gaitā tika uzklausīti dažādu sabiedrības pārstāvju viedokļi, tai skaitā, baznīcu pārstāvju uzskati un vairāku nevalstisko organizāciju līderu domas, kā arī dokuments tika apspriests Tautību un sabiedrības integrācijas konsultāciju padomē”. Kā minēts iepriekš, O. Kastēns intervijā „De Facto” skaidri izteicās, ka viņam nav zināms tas, vai ĪUMSILS pārstāvji ir konsultējušies ar NVO. Tas norāda, ka viņam NVO viedoklis Programmas sakarā ir vienaldzīgs. Tāpat jāmin, ka Programma netika apspriesta Tautību un sabiedrības integrācijas konsultāciju padomē. Izplatot nepatiesu informāciju, ĪUMSILS maldina sabiedrību.
Tajā pašā dienā, 10.aprīlī, O. Kastēna vārdā viņa biroja vadītāja S. Kazinovska dažām NVO izsūtīja aicinājumu piedalīties diskusijā par Programmu. Nav grūti uzminēt, ka aicināto NVO vidū nebija ne Mozaīkas, ne Sabiedriskās politikas centra „Providus”, ne biedrības „Afrolat”, ne Latvijas Cilvēktiesību centra, kas skaidri pauduši savu nostāju attiecībā uz to, ka Programmā nepieciešams to pazīmju uzskaitījums, kuru dēļ var izpausties neiecietība un diskriminācija.
2008. gada 14. aprīlī notika O. Kastēna tikšanās ar aicinātajām NVO. Uz tikšanos tomēr ieradās arī Latvijas Cilvēktiesību centra pārstāve un uzdeva jautājumu par to, kāpēc uz šo tikšanos netiek aicinātas NVO, kas pārstāv pēc iespējas plašu neiecietības pamatu loku, tajā skaitā Mozaīka. Ja vēl nesen ĪUMSILS saistībā ar Mozaīkas neaicināšanu aizbildinājās ar „tehniskiem iemesliem” („pazudušas e-pastu adreses un telefonu numuri”, „e-pasti nav nosūtījušies” u.c.), tad šajā tikšanās reizē O. Kastēns atbildēja, ka viņš aicinot tos, ko vēloties, un neaicinot tos, ko nevēloties.
Šī attieksme skaidri pauž īstenos iemeslus tam, kāpēc neiecietības pazīmes no Programmas tika izņemtas un kāpēc Programma it kā tiks vērsta uz „cieņpilnas, drošas, iekļaujošas un solidāras sabiedrības veidošanu Latvijā”. Šādā situācijā, kad pazīmes netiek minētas, ir ļoti viegli kādu sabiedrības grupu izslēgt, jo Programma it kā ir vērsta uz visiem, tai pat laikā tā īsti ne uz vienu. O. Kastēns jau ļoti skaidri ir norādījis, ka Mozaīka viņam nepatīk. Ja tā tiek izslēgta jau Programmas izstrādes gaitā, ir skaidrs, ka tā un tās pārstāvētā sabiedrības grupa tiks izslēgta arī Programmas īstenošanas gaitā.
Mozaīka viennozīmīgi uzskata, ka patiesa labklājība var attīstīties tikai tajās valstīs, kur katrs iedzīvotājs jūtas līdzvērtīgs, brīvs veidot savu profesionālo un privāto dzīvi pēc saviem ieskatiem un drošs par to, ka valsts viņu aizsargās. Diemžēl ĪUMSILS rīcība pašreizējā ministra vadībā to nekādi neveicina. Gluži pretēji, ar savu pašreizējo politiku ĪUMSILS vispār neattaisno šīs iestādes izveidošanas mērķi – veidot un veicināt integrētu un saliedētu sabiedrību.

Ņemot vērā visu augstāk minēto, uzskatām, ka O. Kastēns ne tikai neatbilst ieņemamajam amatam, bet, ka, atskatoties uz viņa pavadīto laiku ministra amatā, varēsim konstatēt, ka Latvijas sabiedrība ir kļuvusi vēl neiecietīgāka un vēl vairāk ir attālinājusies no idejas par vienlīdzīgām iespējām visiem valsts iedzīvotājiem.
Šīs vēstules kopija angļu valodā tiks nosūtīta Eiropas Komisijas Nodarbinātības, sociālo lietu un vienādu iespēju ģenerāldirektorāta pārstāvei K. Manjānai un G. Bekermanei (G. Böckermann), Eiropas Komisijas Nodarbinātības, sociālo lietu un vienādu iespēju ģenerāldirektorāta Eiropas Pretdiskriminācijas nodaļas vadījam S. Olsonam (S. Olsson), Eiropas Parlamenta deputātam, lesbiešu, geju, biseksuāļu un transpersonu intergrupas priekšsēdētājam M. Kešmenam (M. Cashman), Eiropas Savienības Pamattiesību aģentūras valdes priekšsēdētājai A. Crickley, Eiropas Padomes Cilvēktiesību komisāram T. Hammarbergam, kā arī vairāku valstu vēstniekiem.

Ar cieņu,

Linda Freimane
LGBT un viņu draugu apvienības „Mozaīka”
valdes priekšsēdētāja

Evita Goša
LGBT un viņu draugu apvienības „Mozaīka”
valdes locekle

Advertisements

6 thoughts on “Mozaīkas vēstule O. Kastēnam

 1. Tā vietā, lai noliktu tādu sūda O.K.pie vietas, Jūs vēlaties uzkakāt visai sabiedrībai ar savi gomosjatinas propagandu. Nu stumiet tās kakas viens otram dupsī, laiziet, Ko dara lezbas savās rotaļās? Bet tas nav jāreklamē.

  Like

 2. opā… Cepiens par fiziologiskā akta īpatnībām? Homoseksuāļi nedara neko sevišķi savādāk, kā hetero.
  Dzīvesveids nav propoganda. Bet, ja par propogandu, tad TV katru dienu geji ir katrā otrajā raidījumā un filmā. Varbūt heteroseksuāļiem derētu boikotēt TV kompānijas un neskatīties LTV 1, LTV 2, LNT un TV 3. Vnk ieteikums.

  Like

  • Tātad visās televīzijās ir kadri, kas to bīda. Protams, ir seriāli, kur galvenie varoņi ir zili (6 foot under), tos mirkļus, kad viņš parādās, parasti pārslēdzu citu kanālu.
   Cepiena nav!!!
   Nu dariet savas lietas, tikai neejiet ielās ar varavīksnes karogu! Tik daudz skaistu preču neesmu nopircis, ka tur ir vismazākā līdzība ar varavīksni. Dupsējieties, laizāties, vibrostimulējat viens otru, bet lūdzu neejiet ielās, nereklamējiet savu novirzi presē, tv, i-netā.
   Nu kurš bērns gribētu būt skolā apsmiets par to, ka mammu sauc Kārlis vai tētis ir Linda?
   Cepiena nav, tik nereklamējiet savu seksuālo novirzi!
   Visu labāko vēlot

   Like

  • Izklausās, ka tā novirze ir tev. Katrā otrajā teikumā apraksti savas slēptās seksuālās fantāzijas.

   Un cepies tu arī kārtīgi. Homofobijas drudzis, ja? Zinu, ka teiksi, ka nē, bet seksuālo orientāciju no seksuālajām novirzēm tu atšķirt nespēj. Un tā baidies no homoseksuāļu “reklāmēšanās”, it kā tā tevi uzbudinātu.

   Tieši tāpēc geji un lesbietes iet ielās ar varavīksnes karogu – lai atgādinātu, ka seksuālā orientācija nav tikai tas, kas notiek guļamistabā. Un, ja kāds bērns tiek apsmiets par to, ka viņam ir divas mammas vai tēti, tā ir sabiedrības problēma. Jo tā būs uzaudzinājusi aprobežotus un homofobiskus bērnus, kas no tādiem cilvēkiem kā tu būs iemācījušies apsmiet tos, kas neatbilsts kaut kādai mistiskai normai.

   Like

  • “Tik daudz skaistu preču neesmu nopircis, ka tur ir vismazākā līdzība ar varavīksni.” Dakters Bērziņš rekomendē – padraudzējies ar veselo saprātu 🙂

   Like

  • izskatās, Tu domā, ka piedalīties Praidā ir baigais prieks un kaifs. Nē. Praids, kāds tas ir ārzemēs, neatbilst latviešu mentalitātei. Gribētos domāt, ka esot homoseksuāli, joprojām paliekam latvieši. Varbūt gan spītīgāki, nekā vairums. Ja pieņem, ka vairums ir heteroseksuāļi. Tad homoseksuāļi savā labā vismaz spēj tik daudz kā noorganizēt šos Praidus un spēj piespiest sevi tos arī apmeklēt. Spēj izteikt protestu skaļi un pretstāvēt dominējošai grupai. Kamēr pati šī dominējošā grupa nespēj aizstāvēt pat elementārās savas vajadzības pēc patvēruma(savi 40 procenti dzīvojamo māju Rīgas centrā stāv absolūti tukšas, kamēr daudziem nav kur dzīvot. Jūrmala- nekustamo īpašumu izstāde bez reāla pielietojuma. Laukos- aizlaistas un neapsaimniekotas zemes.), pēc iztikas līdzekļiem(pamatizdevumi sāk pārsniegt ieņēmumus), u.t.t. Un nekas… Neviens neiebilst, neprotestē. Tautai viss labi. Vismaz tik ilgi, kamēr tuvumā ir kāds gejs, kuru nolamāt.

   Like

Komentēt

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Mainīt )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Mainīt )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Mainīt )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Mainīt )

w

Connecting to %s